Specifieke voorwaarden Mijngarage.be (juni 2009)

Deze Specifieke Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden en vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn niet alleen van toepassing op de content en service verleend op de service verleend via het mijngarage.be, of met aan haar gelieerde bedrijven (hierna de "aanbieder"),

1. Land

De service wordt aangeboden in België

2. Aanbieder

De service wordt aangeboden door Sator Holding, Postbus 776, 3100 AT Schiedam, Nederland.

3. Toegang tot de service, beschikbaarheid en leeftijd

De Gebruiker van de service dient in Nederland woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de service en (3) namens de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de service en/of als gebruiker van de service onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

4. Vergoedingen

De van toepassing zijnde vergoedingen, tarieven en eventuele tegoeden ('credits') worden kenbaar gemaakt via de service, in de TV-commercials en op de Sites.
Ingeval de service een weekabonnement betreft, ontvangt u wekelijks een tegoed waarmee u het recht gegeven wordt om dat tegoed op de kenbaar gemaakte website, binnen 30 dagen in te wisselen tegen de daar aangeboden mobiele content items, tegen de op dat moment geldende tarieven. Het soort en aantal tegoeden is afhankelijk van het/de abonnement/-en die u aan bent gegaan. De genoemde vergoeding is verschuldigd ongeacht of u van het hiervoornoemde recht gebruik heeft gemaakt en zal gedebiteerd worden tegen het totale tegoed binnen het betreffende abonnement. Ieder abonnement zal automatisch verlengd worden met een week. Bij beeindiging van een abonnement (om welke reden en door welke partij dan ook) of, indien eerder, 30 dagen na de dag waarop de tegoeden aan u zijn toegekend vervallen alle nog niet ingewisselde tegoeden. U komt niet in aanmerking voor enige vergoeding van niet ingewisselde tegoeden. Afzonderlijke vergoedingen voor tekstberichten/WAP/GPRS/UMTS/downloads van uw mobiele netwerk aanbieder zijn van toepassing. Toegekende tegoeden zijn niet overdraagbaar.
Ingeval bij de service betaling per Ideal of credit card wordt aangeboden is dit een alternatieve betalingsmethode. De prijs van de service kan per betaalmethode verschillen.
Voor het gebruik van de SMS-service betaalt u een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van de aanbieder, via uw eigen telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieder indien u een abonnement heeft of wordt deze vergoeding van uw beltegoed afgeboekt. Indien u om welke reden dan ook de service wilt opzeggen kan geen restitutie plaatshebben van reeds betaalde vergoedingen, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet .

5. MijnGarage.be aanspreekpunt

Wij bieden u informatie op de internet pagina's die bij de service behoren en/of via TV-commercials. Indien u meer informatie wenst of specifieke vragen heeft, dan kunt u een e-mail zenden aan marketing@vhip.be.

6. Cookies

Om uw ervaringen met de Sites te bevorderen, kunnen wij gebruik maken van "cookies" op de Sites. Cookies zijn bestanden die wij overbrengen naar de hard drive van uw computer via onze Web browser om onze systemen in staat te stellen uw browser te herkennen en om uw computer van bepaalde kenmerken te voorzien. Cookies alleen kunnen ons niets vertellen over uw e-mail adres of andere persoonsgegevens. Wij gebruiken derhalve cookies om uw gebruik van de Sites te ondersteunen en ter verbetering van de content en services op onze Sites.

7. Leeftijd

De service noch de Sites zijn bedoeld voor het gebruik door kinderen of personen onder de leeftijd van 18 jaar. Het kan voorkomen dat wij zonder hiervan op de hoogte te zijn persoonsgegevens hebben verzameld van gebruikers die nog niet de leeftijd hebben bereikt die is genoemd in de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Deze gegevens zullen worden verwijderd.

8. Links

De Sites kunnen links bevatten naar andere websites.. De aanbieder kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden, direct of indirect, voor enige schade ten gevolge van of toegebracht door een andere gebruiker met betrekking tot het vorenstaande. Uw toegang tot en gebruik van de gelinkte websites, inclusief de hierop aanwezige content, is geheel voor uw eigen risico.

9. Veiligheid

De bescherming van uw gegevens is van groot belang voor ons. Wij gebruiken de beste industriële technologie om de veiligheid van uw informatie te waarborgen. Helaas kan er geen 100% zekerheid worden geboden dat de dataoverdracht via het Internet veilig is. Het gevolg hiervan is, hoewel wij er alles aan zullen doen om uw informatie te beschermen, dat wij niet kunnen garanderen dat de informatie die u verzendt via ons volledig is beveiligd.

10. Contact

U kunt contact met ons opnemen over alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast in juni 2009. U kunt uw vragen stellen via marketing@vhip.be.